Constituirea unei Asociatii de proprietari
Structura organizatorica a Asociatiei de proprietari
Calculul cotelor de contributie la cheltuielile Asociatiei de proprietari
Drepturile si obligatiile membrilor Asociatiei de proprietari (proprietarilor)
 

 Actele necesare constituirii Asociatiei de proprietari:

 • Procesul verbal al adunarii de constituire - model
 • Acordul de asociere - model
 • Statutul asociatiei - model
 • Avizele furnizorilor de utilitati

Hotararea infiintarii Asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin doua treimi din numarul celor prezenti la adunarea de constituire, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul proprietarilor din condominiu.

Inscrierea ulterioara a proprietarilor in asociatie se face printr-un act aditional la acordul de asociere, incheiat cu proprietarii respectivi la cererea acestora

Asociatiile de locatari au obligatia de a se reorganiza in Asociatii de proprietari pana la data de 01 octombrie 2002.

 Structura organizatorica:

Asociatia de proprietari se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei 85/2001

Asociatia de proprietari este condusa de adunarea generala a proprietarilor, care este formata din cate un reprezentant al fiecarei familii de proprietari

Presedintele asociatiei de proprietari isi asuma obligatii in numele acesteia si o reprezinta in derularea contractelor, in relatiile cu tertii, precum si in fata instantelor de judecata

 Cheltuielile lunare ale Asociatiei de proprietari sunt repartizate pe:

 • cheltuieli pe persoana (apa rece si calda; combustibil pentru prepararea apei calde; gaze naturale; energie electrica; iluminarea scarii; instalatii scara si forta lift; salubritate salarii pentru curatenie; materiale consumabile pentru intretinere; alte servicii ce deservesc proprietarii)
 • cheltuieli pe cota parte indiviza (fonduri stabilite; cheltuieli administrative; intretinerea liftului; intretinerea interfonului; salarii pentru administrator, contabil, casier, fochist, portar etc.; prime; credite bancare; alte servicii catre proprietatea comuna)
 • cheltuieli pe consumatori tehnici (energia termica sub forma de caldura, combustibilul pentru incalzire, costuri pentru functionarea instalatiilor de inalzire centrala)

Cotele de contributie se calculeaza in baza facturilor emise de furnizorii de servicii fondurilor aprobate in adunarea generala a asociatiei si a normelor metodologice in domeniu

Cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari reprezinta suma pe care fiecare proprietar trebuie sa o plateasca lunar

Pentru neplata cotelor de contributie prevazute in lista de plata afisata lunar, inclusiv a celor neprevazute, asociatia de proprietari, prin sistemul de penalizari propriu, impune o penalizare de maxim 0,2% pe zi oricarui proprietar care se face vinovat, dupa o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice de la termenul stabilit pentru plata

Model Lista de Plata

 Drepturile proprietarilor :

 • sa participe cu vot deliberativ la adunarea generala a asociatiei de proprietari, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei. Pentru a beneficia de acest drept, persoana in cauza trebuie sa posede capacitate juridica deplina. Minorii sau interzisii nu pot fi alesi in organele de conducere sau de control ale asociatiei de proprietari;
 • sa solicite si sa primeasca, ori de cate ori este necesar si motivat, explicatii cu privire la calcului cotei de contributie afisate pe lista de plata si sa conteste, in scris la comitetul executiv al asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei, cuantumul stabilit al acestei cote, iar in cazul in care contestatia a fost respinsa, sa se adreseze adunarii generale contestatia nu suspenda ptata contributiei, dar determinal in cazul aprobarii ei, aplicarea unei proceduri de reglementare ulterioara, in cadrul comitetului executiv sau adunarii generale a asociatiei de proprietari;
 • daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara statutului, acordului de asociere, legilor sau este de natura sa produca daune considerabile unei minoritati a proprietarilor, orice proprietar poate actiona in justitie valabilitatea respectivei decizii, in termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Actiunea in justitie nu intrerupe executarea, deciziei decat in cazul in care instanta hotaraste suspendarea acesteia;
 • sa solicite, in baza unei cereri catre presedintele asociatiei de proprietari, diminuarea temporara a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei (reducerea cheltuielilor de intretinere, dar nu si a cheltuielilor comune), daca lipsa din apartament este de cel putin 30 de zile calendaristice in decursul a doua luni consecutive;
 • sa puna intrebari si sa solicite explicatii comitetului executiv, referitoare la activitatea asociatiei de proprietari;
 • sa beneficieze, cand este cazul, de toate facilitatile rezultate in urma activitatilor desfasurate de asociatia de proprietari, in functie de cota-parte de proprietate si de gradul de implicare;
 • sa participe la activitatile lucrative ale asociatiei, benevol, in functie de capacitatile profesionale;
 • sa beneficieze de garantii morale si materiale, stabilite de adunarea generala, pentru initiative personale, finalizate, in folosul asociatiei de proprietari;
 • sa prezinte spre rezolvare probleme specifice asociatiei de proprietari sau probleme deosebite, care nu au putut fi solutionate pe cale obisnuita, si sa participe activ la actiunea de solutionare;
 • sa obtina drepturi banesti, compensatii si recompense materiale, an conformitate cu legile existente;

Obligatiile Proprietarilor:

 • sa respecte statutul asociatiei de proprietari;
 • sa se supuna hotararilor adunarii generale a asociatiei de proprietari;
 • sa participe la adunarile generale ale asociatiei de proprietari;
 • sa nu denigreze activitatea asociatiei de proprietari in interiorul si exteriorui acesteia;
 • sa respecte orice angajament facut fata de asociatia de proprietari;
 • sa nu aduca prejudicii materiale asociatiei de proprietari;
 • sa participe, atunci cand este solicitat, la actiuni deosebite, de maxima urgenta, corespunzatoare scopurilor asociatiei de proprietari;
 • sa se conformeze tuturor obligatiilor precizate pentru toti proprietarii din condominiu (cladire), prevazute la art. 22.;

Home