* Act constitutiv SRL

* Antecontract de vanzare-cumparare

* Contract de arenda

* Contract de cesiune

* Contract de comodat

* Contract de leasing

* Contract de locatiune

* Contract de tranzactie

* Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere

 

  ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETÃTII CU RÃSPUNDERE LIMITATÃ “...”S.R.L.

(model orientativ)

 

I. Elementele de identificare a asociatilor

Art.1 - Prezentul contract se încheie între:

1) ...................- cetãtean român, sex ...., nãscut la data de .......... în municipiul ........., fiul ui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal si

2) ...................- cetãtean român, sex ...., nãscut la data de .......... în municipiul ........., fiul ui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal,

II. Forma, denumirea si sediul societãtii

Art.2 - Pãrtile contractante convin ca societatea pe care o înfiinteazã sã fie o societate cu rãspundere limitatã, persoanã juridicã românã constituitã si guvernatã de legea românã si de actele sale constitutive.

Art.3 - Asociatii rãspund de obligatiile societãtii numai în limita aportului fiecãruia la capitalul social. Patrimoniul social nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asciatilor.

Art.4 - Pãrtile contractante convin ca societatea pe care o înfiinteazã sã poarte denumirea de “...” S.R.L.

Art.5 - Societatea comercialã “...”S.R.L.. va avea sediul în ......, str. ... nr.

Societatea îsi va putea muta sediul prin decizia adunãrii generale si cu respectarea formei si publicitãtii impuse de lege.

Art.6 - Societatea ve putea înfiint;a filiale ori sucursale în România sau în alte tãri, cu respectrea reglmentãrilor legale în vigoare la data si locul unde acestea se vor înfiinta.

III. Obiectul societãtii

Art.7 - OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL: ................

ACTIVITATEA PRINCIPALÃ:

Con CAEN – .........(descrierea activitatiii)

IV. Capitalul social

Art.8 - Pãrtile contractante convin ca, în baza prezentului act constitutiv, sã punã în comun aporturile lor pentru constituirea capitalului social.

Capitalul social va fi de .... lei (minim 2.000.000 lei) si este integral vãrsat de asociati la data constituirii societãtii.

Art.9 - Capitalul social se formeazã astfel:

a) d-l ... aduce ca aport ...lei în numerar, reprezentând ...% din capitalul social.

b) d-l ... aduce ca aport .....lei în numerar, reprezentând ...% din capitalul social.

c) (pot fi aduse ca aport si mijloace fixe)

Art.10- Capitalul social subscris si vãrsat integral la data constituirii societãtii este de ...lei divizat în ... pãrti sociale egale a câte ...lei fiecare, numerotate de la 1 la....

Art.11- Mãrirea sau micsorarea capitalului social se poate face doar prin hotãrârea adunãrii generale a asociatilor si cu respectarea conditiilor de formã si publicitate prevãzute de lege.

V. Administrarea si reprezentarea societãtii

Art.12- S.C.””S.R.L. va fi administratã si reprezentatã de d-l ........., care poate delega autoritatea sa unui salariat.

VI. Participarea la beneficii si pierderi

Art.13- Pãrtile contractante convin ca participarea fiecãruia la beneficiile si pierderile societãtii sã fie proportionalã si în limita aportului propriu la capitalul social.

VII. Durata societãtii

Art.14- Societatea “...” S.R.L. se înfiinteazã pe o perioadã nelimitatã.

VIII. Dizolvarea si lichidarea societãtii

Art.15- Cazurile de dizolvare si procedura lichidãrii sunt prevãzute în statut si se completeazã de drept cu dispozitiile legale în vigoare.

IX. Dispozitii finale

Art.16- Orice neîntelegeri ce pot apãrea între asociati ca urmare a executãrii actelor constitutive sau în legãturã cu acestea vor fi solutionate pe cale amiabilã, iar dacã acest lucru nu este posibil se va apela la instanta de judecatã competentã.

Art.17- Completãrile si modificãrile actelor constitutive vor fi valabile si opozabile pãrtilor si tertilor de la data înregistrãrii lor în Registrul Comertului.

Asociatul care nu este de acord cu completãrile si modificãrile fãcute se poate retrage din societate conform procedurii prevãzute de lege, dupã o lunã de la notificarea fãcutã societãtii privind retragerea sa.

Art.18- Statutul face parte integrantã din prezentul act constitutiv.

Asociat, Asociat,


 ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

(model orientativ)

Intervenit astazi ........intre:

1) ...................- cetãtean român, sex ...., nãscut la data de .......... în municipiul ........., fiul ui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal, în calitate de vanzator si

2) ...................- cetãtean român, sex ...., nãscut la data de .......... în municipiul ........., fiul ui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal, în calitate de cumparator.

OBLIGATIILE PARTILOR

Subsemnatul vanzator ma oblig sa vand cumparatorului imobilul situat in...compus din...camere, ...dependinte si teren in suprafata de .....cu vecinatatile............la N, ........la S, .........la E si ............la V, imobil pe care il detin in baza actului........( contract de vanzare-cumparare, donatie, certificat de mostenitor etc) autentificat sub nr. ... din ... si il stapanesc netulburat de la data dobandirii.
Cumparatorul intra de drept si de fapt in posesia imobilului la data autentificarii actului de vanzare-cumparare, data de la care vanzatorul nu mai are nici un drept asupra imobilului vandut.
Taxele de vanzare-cumparare cad in sarcina cumparatorului (sau a ambilor etc).
Partile se vor prezenta pentru incheierea actului autentic la data.....la Biroul Notarial......, data la care vanzatorul va avea asupra sa toate actele necesare.
Vanzatorul raspunde pentru evictiune, totala sau partiala.


PRETUL

Pretul vanzarii este de..........lei, suma care se achita astfel: avans astazi, la data incheierii prezentului contract, in suma de ........lei; restul de suma la data autentificarii.

SANCTIUNI


Daca vanzatorul revine asupra vanzarii este obligat sa restituie cumparatorului de doua ori suma platita ca avans;
In situatia in care cumparatorul se razgandeste sau nu respecta temenul, va pierde avansul platit.

CADRU JURIDIC

Acestui act ii sunt aplicabile dispozitiile art. 969 si urmatoarele din Codul Civil.

Prezentul contract a fost incheiat astazi...........in localitatea.................in ........exemplare, cate unul pentru fiecare parte, toate originale.

 

Vanzator, Cumparator,

 CONTRACT DE ARENDA

(model orientativ)

Intervenit astazi ........intre:

1) ...................- cetãtean român, sex ...., nãscut la data de .......... în municipiul ........., fiul ui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal, în calitate de arendator si

2) ...................- cetãtean român, sex ...., nãscut la data de .......... în municipiul ........., fiul ui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal, în calitate de arendas.

OBLIGATIILE PARTILOR

Arendatorul pune la dispozitia arendasului terenul situat in......., cu vecinii la N........, S........, E.........,V.......... detinut in baza Titlului de proprietate....... Plantatia cuprinde...... (nr. pomi fructiferi, butuci vita-de-vie etc.)
Arendasul preia terenul in starea existenta la momenul incheierii acestui contract, urmand ca obligatiile de ingrijire sa-i revina din momentul semnarii.
Arendatorul/Arendasul este obligat sa asigure transportul recoltei, sa asigure recipiente pentru conservare...etc. Nerespectarea somatiei in termen de 5 zile atrage de drept penalitati in valoare de ...% ( sau lei) pe zi de intarziere.
Arendasul va da arendatorului .....% din recolta ( sau suma de......lei pentru fiecare......) in termen de..... zile/luni de la strangerea recoltei. Nerespectarea obligatiei atrage de drept aplicarea unei dobanzi asupra sumelor cuvenite arendatorului de ....% (su lei) pentru fiecare zi/saptamana de intarziere. Plata se face la locul.........

DURATA CONTRACTULUI


Durata arendarii este de ........ani (mai mult de 5) incepand cu data semnarii prezentului contract si incetand la data......

Arendasul va restitui arendatorulu terenul in aceeasi stare in care l-a primit in caz contrar fiind obligat sa il refaca pe cheltuiala sa sau sa compensezae in bani diferenta de valoare.

Prezentul contract a fost incheiat astazi.........in localitatea...........in trei exemplare cate unul pentru fiecare parte si nul ce va fi depus prin grija arendasului la Consiliul Local al Primariei.......

 

Arendator, Arendas,

 CONTRACT DE CESIUNE

(model orientativ)

Între subsemnatii:

1) ...................- cetãtean român, sex ...., nãscut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal......, în calitate de cedent si

2) ...................- cetãtean român, sex ...., nãscut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal........, în calitate de cesionar

a intervenit prezentul contract de cesiune în urmãtoarele condiþii:

Subsemnatul........... cedez ... din pãrtile mele sociale, în numãr de ... a câte .... lei fiecare, având o valoare totalã de ... lei, din cadrul S.C........ d-lui..... Pretul cesiunii este de ...lei (.....lei) pe care l-am primit integral de la cesionar, astazi data autentificãrii prezentului înscris.

Subsemnatul ..........declar cã primesc de la d-l ........ un numãr de ... pãrti sociale a câte ...lei fiecare, având valoare totalã de ...lei, preluând în acelasi timp si toate depturile si obligaþiile ce decurg din aceastã cesiune. În acelasi timp mã oblig ca, în cazul în care voi vinde pãrtile mele sociale sau o parte din ele, sã acord preferintã cedentului..........

Totodatã declar cã sunt de acord cu prezentul act, am plãtit în întregime pretul cesiunii, am suportat toate cheltuielile ocazionate de prezenta cesiune, urmând a se întocmi ulterior actul aditional ca urmare a prezentei cesiuni.

Cedent, Cesionar,

 CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA – COMODAT

(model orientativ)

Incheiat astãzi ………………….

la ………………………………

I. PÃRTILE CONTRACTANTE

1.1. D ……………………………………….., domiciliat in …………………………
str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, nãscut la data de ……………………………………….. (ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cãrtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de comodant, pe de o parte, si

1.1. D ……………………………………….., domiciliat in ……………………………………
str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, nãscut la data de ……………………………………….. (ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cãrtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de comodatar, pe de o parte, si

1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in ………………………………………. (localitatea), str. ………………….……. nr. ………. bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistratã la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de ……………………...….. in calitate de comodatar, pe de o parte,

au convenit sã încheie prezentul contract de arendare, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Comodantul acorda comodatarului, sub forma de împrumut urmatoarele bunuri:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
2.2. Bunurile prevazute la punctul 2.1. se acorda de catre comodant comodatarului pe termen de ……. ani/luni/zile, adica pe o perioada de la ………….. pâna la ………….. în mod gratuit.

III. OBLIGATIILE PÃRTILOR

3.1. Obligatiile comodatarului sunt urmãtoarele:

a) sã conserve bunurile, adica sa se îngrijeasca de ele ca un bun proprietar;

b) sã foloseasca bunurile conform destinatiei lor;

c) sa restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului sau ori mostenitorilor sai.

3.2. Obligatiile comodantului sunt urmãtoarele:

a) sã nu-l împiedice pe comodatar sa foloseascã bunurile pâna la termenul stabilit;

b) sã restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor;

c) sã plãteascã despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la cunostinta comodatarului;

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Pãrtile au convenit sã încheie prezentul contract de comodat pe termen de ……………….. ani

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………, datã la care începe executarea contractului a carui durata se încheie la data de …………………….

4.3. Prin acordul pãrtilor, prezentul contract poate sã înceteze si înainte de termen.

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract înceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitrar/unei instante judecatoresti, în cazul în care una dintre parti :

- nu îsi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ….în prezentul contract.

- este declarata în stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

- îsi încalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

în termen de …… zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori îsi executa în mod necorespunzator oricare dintre obligatiile care îi revin.

5.2. Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……….. zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si produca efectele.

5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între partile contractante.

5.4. Prevederile prezentului ………………………… (capitol, articol, alineat) nu înlatura raspunderea partii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre pãrtile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzãtor - total sau partial - a oricãrei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea san executarea necorespunzãtoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majorã, asa cum este definitã de lege.

6.2. Partea care invocã forta majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrti, în termen de ………… (zile, ore), producerea evenimentului si sã ia toate rnãsurile posibile în vederea limitãrii consecintelor lui.

6.3. Dacã în termen de ………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrtile au dreptul sã-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune – interese.

6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului daca acesta nu a putut prevedea pericolul, daca nu a folosit bunurile contrar destinatiei si daca nu le-a restituit comodantului la termenul prevazut de prezentul contract.

VII. NOTIFICARILE ÎNTRE PARTI

7.1. În acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa /sediul prevazut în partea introductiva a prezentului contract.

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita în prima zi lucratoare dupa ce a fost expediata.

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

8.1. Partile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

8.2. În cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un singur exemplar care ramâne la comodant.

COMODANT, COMODATAR,

 CONTRACT DE LEASING
(model orientativ)

Intervenit astazi................... intre:

1. Societatea comerciala ........................ cu sediul in ........... str. ........ nr. ....localitatea........... judetul ............... tel. ........... fax.............e-mail............ inmatriculata in Registrul Comertului ............... cu nr. ............ cont nr. ................. la Banca ................... cod fiscal .................... prin reprezentantul sau legal.................. cetatean roman................... posesor BI/CI seria ..........nr..........eliberat de Sectia.................Politie, cod numeric personal......................... in calitate de locator si
2. Societatea comerciala .......................... cu sediul in ............. str. ......... nr. ....localitatea.............. judetul ............... tel. ........... fax .............e-mail............. inmatriculata in Registrul comertului .............. cu nr. ............... cont nr. ............. la Banca ................... cod fiscal ............... prin reprezentantul sau legal ........... .............. cetatean roman............... posesor BI/CI seria. ..............nr......... eliberat de Sectia...........Politie, in calitate de utilizator.


OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie transmiterea dreptul de folosinta si posesia asupra.........................( se arata care este bunul, individualizandu-se cu elementele caracteristice, documente de provenienta etc.). Valoarea bunului este de ....................si va fi utilizat in scopul ................

PRETUL

Pretul pentru folosirea bunului este de ........... pe luna. Plata se face pe data de... a fiecarei luni in lei, in contul..................deschis la banca..............( cambie, fila cec etc.). Ultima data de plata va fi......... La ajungerea la termen a contractului utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului.

OBLIGATIILE LOCATORULUI

a) sa transmita dreptul de folosinta si posesia bunului;
b) sa predea utilizatorului bunul pe cheltuiala.............. la data........................... adresa ..............in baza unui proces-verbal de predare-primire semnat de ambele parti;
c) sa acorde pentru bunul livrat o garantie de .............luni/ani, conditiile acesteia fiind prevazute in certificatul de garantie anexat la prezentul contract;
d) sa nu faca nici un act de dispozitie cu privire la bunul ce face obiectul contractului fara a-l notifica in prealabil pe utilizator;
e) la incetarea contractului sa transmita bunul in proprietatea utilizatorului sau sa il primeasca inapoi, pe cheltuiala............., in functie de vointa utilizatorului manifestata la data ultimei plati sau cu 30 zile inainte de expirarea contractului;

f) sa il garanteze pe utilizator pentru evictiune;

g) sa efectueze reparatiile capitale.

h) sa asigure asistenta tehnica pentru bunul livrat;

i) sa livreze bunul insotit de documentatia (instructiuni de folosire, carte tehnica etc.) si accesoriile aferente utilizarii in bune conditii.

OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

a) sa preia si sa foloseasca bunul conform destinatiei care rezulta din documentatie si clauzele prezentului contract;
b) sa nu incheie contract de sublocatie privind bunul incredintat fara acordul locatorului;
c) sa efectueze platile la termenele stabilite in contract;
d) sa efectueze reparatiile curente si de intretinere;
e) sa asigure bunul;
f) sa nu incredinteze bunul altor persoane decat cele convenite cu locatorul;
g) sa il despagubeasca pe proprietar in caz de disparitie/ deteriorare a bunului din culpa sa. Forta majora este cauza de exonerare de raspundere.
h) in cazul optiunii pentru restituirea bunului, acesta sa fie imnanat locatorului-proprietar in stare buna, considerandu-se ca „buna” starea in care se afla bunul dupa folosirea cu buna-credinta ca un adevarat proprietar.

DURATA CONTRACTULUI

Contractul se incheie pe o durata de ...............ani, cu incepere de la data de ................. pana la data de ..............
Contractul se poate prelungi cu o durata de pana la..............., incheindu-se in acest sens act aditional la prezentul contract.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Oricare dintre cele doua parti poate cere rezolutiunea contractului in situatia in care cealalta parte nu isi executa obligatiile in decurs de ... zile. Depasirea de catre utilizator a datei platii cu mai mult de... zile atrage penalitati de ...% pe zi de intarziere. Neplata timp de ... zile atrage de drept rezilierea contractului fara a mai fi necesara punerea in intarziere a debitorului.

DISPOZITII FINALE

Orice divergente in executarea acestui contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca nu va fi posibil se va recurge la arbitraj, partile convenind sa aleaga ca arbitri pe.............
Prezentul contract a fost incheiat astazi........ in localitatea..............in doua exemplare, ambele originale, cate unul pentru fiecare parte.

LOCATOR, UTILIZATOR,

 CONTRACT DE LOCATIUNE

(model orientativ)

Incheiat astãzi ………………….

la ………………………………

I. PÃRTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A./ cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….……. nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistratã la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ……………….
din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….……. nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistratã la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locatar, pe de altã parte, au convenit sã încheie prezentul contract de locatiune cu respectarea urmãtoarelor clauze:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Locatorul dã în locatiune/folosintã locatarului ………………………………………….……………………………………………………
în conditiile urmãtoare:
- durata locatiunii …………………………………………………………………………………;
- chiria calculata astfel …………………………………………………………………………… plãtitã anticipat, în momentul preluãrii bununilor ce constituie obiectul prezentului contract, pe bazã de proces-verbal.
2.2. Bunurile care reprezinta obiectul prezentului contract sunt …….……….……………………………………………………


II. OBLIGATIILE PARTILOR


3.1. Obligatiile locatorului sunt urmãtoarele:
a) sã predea bununile date în locatiune la termenul convenit si la locul unde se gãseau în momentul contractãrii;
b) sã predea bunurile date în locatiune, nu în starea existentã la încheierea contractului, ci conform destinatiei în vederea cãreia au fost închiriate;
c) sã efectueze reparatiile necesare în tot timpul locatiunii;
d) sa se abtinã de la orice fapt personal, care ar avea drept consecintã tulburarea locatarului în folosinta bunurilor;
e) sã rãspundã pentru evictiune si viciile ascunse ale bunurilor care le împiedicã întrebuintarea.
3.2. Obligatiile locatarului sunt urmãtoarele:
a) sã plãteascã chiria de …………………. lei/lunã/an în conditiile si la termenele stabilite;
b) sã foloseascã în perioada locatiunii bununile care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de bunã-credintã, purtând rãspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
c) sa restituie la sfârsitul locatiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract în starea în care le-a preluat, stare consemnatã în procesul-verbal de predare-primire;
d) sã acorde asistentã tehnicã pentru exploatarea normalã a …………………………………;
e) în cazul în care în timpul exploatarii ……………………………. apar defectiuni tehnice din vina locatarului, locatorul este îndreptãtit sã pretindã si sã i se plãteascã despãgubiri;
f) sã garanteze restituirea bunurilor în starea în care s-au preluat printr-un contract de garantie accesoriu contractului de locatiune.

IV. DURATA CONTRACTULUI


4.1. Durata locatiunii este de ………………………… începând cu data de ………………………… pânã la data de …………………………

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Pãrtile au convenit ca locatarul sã plãteascã în schimbul folosintei bunurilor o chirie de ………………….. zi/luna/an astfel: ………………………………………………………………
5.2. Sub sanctiunea nulitãtii, chiria este sincerã si serioasã, nefiind prevãzutã fictiv sau suma stabilitã sã fie derizorie.

VI. SUBLOCATIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Locatarul are dreptul de a transmite, în tot sau în parte, cu acordul scris al locatorului, dreptul de folosintã asupra unui tert, în baza unui contract de sublocatiune (subînchiriere).
6.2. Sublocatiunea va trebui sã nu fie convenitã în conditii care sã contravinã conditiilor din prezentul contract de locatiune. In caz contrar, locatorul va cere prin justitie executarea obligatiilor sau rezilierea contractului principal de locatiune.

VII. CESIUNEA CONTRACTULUI

7.1. Cesiunea contractului trebuie sã fie notificatã locatorului sau acceptatã de acesta printr-un act aditional la prezentul contract.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul de locatiune înceteazã prin:
a)acordul de vointã al pãrtilor;
b)denuntare unilateralã;
c)expirarea termenului;
d)pieirea bunului;
e)desfiintarea titlului locatorului;
f)efectul înstrãinãrii, prin acte între vii, cu titlu particular, a bunului dat în locatiune.

IX. FORTA MAJORA


9.1. Nici una dintre pãrtile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea în mod necorespunzãtor - totalã sau partialã - a oricãrei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligatiei respective a fost cauzatã de forta majorã asa cum este definitã de lege.
9.2. Partea care invocã forta majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrti în termen de …………… zile/ore producerea evenimentului si sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecintelor lui.
9.3. Dacã în termen de ……………… zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrtile au dreptul sã-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

X. NOTIFICARILE INTRE PARTI


10.1. In acceptiunea pãrtilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinitã dacã va fi transmisã la adresa/sediul prevãzut în partea introductivã a prezentului contract.
10.2. In cazul în care notificarea se face pe cale postalã, ea va fi transmisã, prin scrisoare recomanda­tã, cu confirmare de primire si se considerã primitã de destinatar la data mentionatã pe confirmare de oficiul postal primitor.
10.3. Dacã confirmarea se trimite print telex sau telefax, ea se considerã primitã in prima zi lucrãtoare dupã cea în care a fost expediatã.
10.4. Notificãrile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre pãrti, dacã nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitãtile prevãzute la alineatele precedente.

XI. LITIGII


11.1. In cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilã pe cale amiabilã, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedurã aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a României.

XII. CLAUZE FINALE


12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între pãrtile contractante.
12.2. Prezentul contract, împreunã cu anexele sale care fac parte integrantã din cuprinsul sãu, reprezintã vointa pãrtilor si înlãturã orice altã întelegere verbalã dintre acestea, anterioarã sau ulterioarã încheierii lui.
12.3. In cazul în care pãrtile îsi încalcã obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferã vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bãnesc a obligatiei respective nu înseamnã cã ea a renuntat la acest drept al sãu.
12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numãr de ………..… exemplare din care ……..…… în data de ……………………, data semnãrii lui.

PROPRIETAR CHIRIAS
(locator) (locatar)

 CONTRACT DE TRANZACTIE

(model orientativ)

Subsemnatii:

1. Reclamant.....domiciliat în ..., Str....nr......... si

2. Pârât ...... domiciliat în ..., Str. ... nr..., pãrti în procesul civil aflat pe rolul Judecãtoriei (Tribunalului etc), dosar nr. ...cu termen de judecatã la data de ...având ca obiect...,

In vederea terminãrii acestui proces a intervenit intre noi întelegerea cu urmãtorul cuprins:

...........(se arata ce s-a convenit in fapt)

Aceastã învoialã scrisã reprezintã vointa noastrã liberã si neviciatã, act pe care îl vom depune la instanþa judecãtoreascã cu rugãmintea de a fi consfintit printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã ( fãrã drept de apel) în temeiul art.271-173 C.pr.civ.

Întocmit astãzi ..... în ... exemplare, câte unul pentru fiecare parte si unul pentru instanta de judecatã.

Reclamant, Parat,

B.I. seria...nr... B.I. seria...nr...

 

 CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE CU CLAUZA DE INTRETINERE

(model orientativ)

Intervenit astazi ........intre:

1) ...................- cetãtean român, sex ...., nãscut la data de .......... în municipiul ........., fiul ui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal..., în calitate de vanzator si

2) ...................- cetãtean român, sex ...., nãscut la data de .......... în municipiul ........., fiul ui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal..., în calitate de cumparator.

OBLIGATIILE PARTILOR

1. Subsemnatul vanzator ma oblig sa vand cumparatorului imobilul situat in...compus din...camere, ...dependinte si teren in suprafata de .....cu vecinatatile............la N, ........la S, .........la E si ............la V, imobil pe care il detin in baza actului........( contract de vanzare-cumparare, donatie, certificat de mostenitor etc) autentificat sub nr. ... din ... si il stapanesc netulburat de la data dobandirii.

Imobilul se vinde liber de orice sarcini.

2. Cumparatorul dobandeste la data semnarii prezentului act nuda proprietate si va intra in posesia imobilului dupa decesul vanzatorului - care va avea pe tot timpul vietii drept de uzufruct (sau habitatie).

3. Cumparatorul se obliga sa acorde vanzatorului ingrijire si intretinere astfel: alimente, medicamente, imbracaminte in valoare de ........lei lunar, va suporta costul luminii, caldurii, api, gazelor, salubritatii etc.

4. Vanzatorul raspunde pentru evictiune, totala sau partiala.

PRETUL

Pretul vanzarii este de..........lei, achitat astazi la data intocmirii prezentului inscris.

Prezentul contract a fost incheiat astazi...........in localitatea.................in ........exemplare, cate unul pentru fiecare parte, toate originale.

Vanzator, Cumparator,

Home